Bodemsanering

Bodemsanering is noodzakelijk wanneer uit bodemonderzoek blijkt, dat uw terrein door een verontreiniging niet geschikt is voor het huidige of beoogde gebruik. Bedrijfsactiviteiten kunnen de bodem verontreinigen. Om dat te voorkomen zijn regels opgesteld waar een bedrijf aan moet voldoen. Deze staan in de milieuvergunning (conform de Wet milieubeheer) of in de algemene milieuregels (conform het Activiteitenbesluit). Uitgangspunt is dat de bodem niet meer verontreinigd raakt dan deze al is. Als de bodem toch verder wordt verontreinigd dient u deze verontreiniging, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, op te ruimen. Ook als uit bodemonderzoek blijkt dat uw terrein niet geschikt is voor het huidige of beoogde gebruik door een verontreiniging is sanering noodzakelijk.

Bodemsanering en de milieukundige begeleiding hiervan moet uitgevoerd worden door Kwalibo-erkende instanties. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. BMA Milieu is een door Kwalibo-erkende instantie voor de milieukundige begeleiding van saneringen.

Bij een eenvoudige sanering die niet verder reikt dan uw eigen terrein, kunt u kiezen voor de procedure van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). BMA Milieu kan voor u een melding bij het bevoegd gezag (de gemeente of de provincie waar u de sanering uitvoert) verzorgen en binnen 5 weken kunt u dan beginnen.

Als de verontreiniging en de sanering ingewikkelder zijn, kunt u gebruik maken van de normale regeling. Hiervoor kan BMA Milieu voor u een saneringsplan opstellen die vervolgens kan worden ingediend. De provincie of gemeente geeft vervolgens in een beschikking aan of zij instemmen met dit plan. Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Deze procedure duurt 15 weken, maar kan onder voorwaarden worden verkort.