Certificering

ISO 9001
BMA Milieu is ISO-9001:2015 gecertificeerd. De normen hiervoor zijn opgebouwd aan de hand van de verschillende NEN-normen en NPR Ontwerpen welk door het NEN zijn opgesteld (Nederlands Normalisatie-Instituut).

Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Normec Certification geëvalueerd en goedgekeurd volgens de Beoordelingsrichtlijn voor de procescertificaten Monsterneming voor partijkeuringen SIKB 1000 (protocol 1001), Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 (protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018) en Milieukundige begeleiding (MKB) en evaluatie van bodemsanering SIKB 6000 (protocol 6001).

Onder de activiteiten van deze procescertificaten vallen de monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (1001), het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (2001), het nemen van grondwatermonsters (2002), veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (2003), maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (2018), milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg (6001) en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.

Algemeen
BMA Milieu B.V. is in het bezit van de, sinds 1 juli 2007 verplichte, certificaten BRL SIKB 1000 (EC-SIK-10050), BRL SIKB 2000 (EC-SIK-20309) en BRL SIKB 6000 (EC-SIK-60069). De certificaten zijn op te vragen via info@bma-milieu.nl of te controleren via http://www.rwsleefomgeving.nl